Uslovi korišćenja aplikacije

Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na aplikaciju Andrea 360° u vlasništvu i pod kontrolom Andrea Solutions doo Novi Sad, Bulevar oslobođenja 30, Novi Sad, MB: 21261203, PIB: 109887490 (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja’’). Potpisivanjem ugovora sa Vlasnikom softvera (kako je to definisano u članu 1), potvrđujete da ste dobro upoznati sa svim odredbama Uslova korišćenja i da sve navedene uslove i obaveze prihvatate. Uslovi korišćenja čine sastavni deo celokupnog Ugovora (kako je to definisano u članu 1) i obavezuju Ugovorne strane jednako kao sve odredbe Ugovora.

Značenje pojmova

U Uslovima korišćenja navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

Aplikacija (Softver)

Poslovni softver Andrea 360° uključujući celokupan sadržaj platforme, sve Funkcionalnosti, eventualne modifikacije, nadogradnje, ažurirane verzije i ekstenzije koje postoje u momentu zaključenja Ugovora ili koje nastanu u toku trajanja Ugovora, koji Vlasnik softvera stavlja na raspolaganje Korisnicima putem interneta na zahtev (Software as-a-Service ili SaaS).

Vlasnik softvera

Andrea Solutions doo Novi Sad, Bulevar oslobođenja 30, Novi Sad, MB: 21261203, PIB: 109887490.

Korisnik

Preduzetnik, pravno ili fizičko lice koje sa Vlasnikom softvera zaključi Ugovor.

Sadržaj Korisnika

Sve informacije, podatke i drugi sadržaj koji Korisnik unese na svom nalogu na Aplikaciji.

Pravo intelektualne svojine

Sva prava intelektualne svojine u bilo kojoj jurisdikciji, bilo registrovana ili neregistrovana, i bilo da su u vlasništvu ili se drže za korišćenje na osnovu licence, uključujući sva prava i interese koji se odnose na, ili proizilaze iz: (a) patenata i primene patenata, pronalazaka, objave pronalazaka, otkrića i poboljšanja, bez obzira na to da li postoji mogućnost patentiranja ili ne; (b) kompjuterskog softvera, uključujući datoteke sa podacima, izvorni kod, mašinski kod, softverske specifikacije i dokumentaciju; (c) autorskih dela, bez obzira na to da li se mogu zaštititi autorskim pravima ili ne; (d) poslovnih tajni (uključujući one poslovne tajne koje su definisane zakonima i u okviru odgovarajućeg običajnog prava), poslovnih, tehničkih i know-how informacija, neobjavljenih informacija, kao i poverljivih informacija i prava koja se odnose na ograničenje otkrivanja navedenih od strane bilo kog lica; (e) zaštitnog znaka, trgovačkog imena, oznaka marke, oznaka sertifikacije, naziva usluge, brendova, prepoznatljivog izgleda i logoa, kao i goodwill-a povezanog sa navedenim; (f) vlasničkih baza podataka, kompilacija podataka i sve dokumentacije koja se odnosi na gore navedeno, uključujući priručnike, memorandume i zapise; (g) naziva domena; (h) i licenci koje se odnose na sve navedeno.

Ugovor

Obuhvata Ugovor o korišćenju Aplikacije, zajedno sa Uslovima korišćenja, Tehničkom specifikacijom Aplikacije i Ugovora sa obrađivačem (kako je to dalje definisano).

Lokacija

Objekat u kome Korisnik obavlja delatnost (na primer, sportski centar, teretana, salon) i u odnosu na koje se zaključuje Ugovor o korišćenju Aplikacije.

Funkcionalnosti

Tehničke mogućnosti koje pruža Aplikacija, a koje su detaljno objašnjene na sajtu https://www.andrea360.eu/.

Tehnička specifikacija

Obim i vrsta Funkcionalnosti Aplikacije povodom kojih je Korisnik zaključio Ugovor.

Plan pretplate

Godišnji ili Kvartalni Plan koji Korisnik bira od ponuđenih opcija u Cenovniku u zavisnosti od paketa Usluga i Tehničke Specifikacije.

Usluga

Omogućavanje pristupa Aplikaciji u skladu sa Ugovorom uključujući otvaranje Korisničkog naloga, pomoć prilikom implementacije Softvera u poslovnu aktivnost Korisnika, obuku osoblja Korisnika i korisničku podršku u vidu saveta za pravilno korišćenje Softvera ili otklanjanje grešaka.

Dodatne Usluge

Druge usluge koje Vlasnik softvera pruža u vezi sa Aplikacijom, a koje ne spadaju u Usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na organizovanje dodatnih obuka, podršku konfiguracije, modifikaciju Aplikacije prema specifičnim potrebama Korisnika (customization).

Cenovnik

Lista naknada za Uslugu dostupna na https://www.andrea360.eu/. Cene su definisane bez poreza na promet na mesečnom nivou za jednu Lokaciju.

Ugovor sa obrađivačem

Aneks Ugovora koji zaključuju Vlasnik softvera, u svojstvu obrađivača i Korisnik, u svojstvu rukovaoca, a radi regulisanja pitanja obrade podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ili u skladu sa Opštom uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), u zavisnosti od toga koje pravo se primenjuje. U slučaju kada obrada podataka ne podrazumeva transfer podataka o ličnosti izvan Srbije, Ugovorne strane se obavezuju na Ugovor sa obrađivačem u Prilogu 1. U slučaju kada obrada podataka podrazumeva transfer podataka o ličnosti iz države u okviru Evropske ekonomske zajednice u Srbiju, Ugovorne strane se obavezuju na Ugovor sa obrađivačem u Prilogu 2.

Podatak o ličnosti

Je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je, na primer, lično ime i identifikacioni broj, adresa, broj telefona, obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, zdravstvenog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pojmovi definisani u ovom odeljku se u Uslovima korišćenja i u Ugovoru o korišćenju Aplikacije označavaju velikim slovom.

2.Pružanje usluge

Zaključenjem Ugovora, Vlasnik softvera se obavezuje da pruži Uslugu u skladu sa Planom pretplate, Tehničkom specifikacijom i ostalim odredbama Ugovora o korišćenju softvera.
Korisnik je saglasan da je prethodno upoznat sa svim Funkcionalnostima, da mu je Vlasnik softvera prezentovao sve karakteristike Aplikacije.

Nijedan Plan pretplate ne uključuje pružanje Dodatnih Usluga, čije pružanje se mora posebno ugovoriti.

Cenovnik se odnosi na pružanje Usluga za jednu Lokaciju.

Vlasnik softvera Aplikaciju čini dostupnom putem linka i kredencijala za pristup Korisničkom nalogu na sajtu Vlasnika softvera, koje je obavezan da dostavi Korisniku u roku od 2 radna dana od dana zaključenja Ugovora. Korisnik je dužan da pristupi nalogu u roku od 5 radnih dana od dana kada su mu dostavljeni podaci za pristup.

Korisnik razume i saglasan je da Vlasnik softvera obezbeđuje Aplikaciju “onakvom kakva jeste” i ne daje bilo kakve garancije u bilo kom smislu. Vlasnik softvera ne garantuje da će Aplikacija ispuniti specifične zahteve ili očekivanja bilo kog Korisnika.

Vlasnik softvera ne daje garancije da će Aplikacija raditi bez bilo kakvih prekida ili bez bilo kakvih grešaka, s tim da se obavezuje da takve greške ispravi u skladu sa članom 8 Uslova korišćenja. Korisnik prihvata da se takve greške ili prekidi ne mogu smatrati kršenjem Ugovora od strane Vlasnika softvera.

3. Ograničenje odgovornosti

VLASNIK SOFTVERA NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU DIREKTNU ILI INDIREKTNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU NASTALU USLED GUBITKA DOBITI, PREKIDA POSLOVANJA, GUBLJENJA POSLOVNIH INFORMACIJA ILI BILO KOJE IMOVINSKE ŠTETE) KOJA JE NASTALA KORIŠĆENJEM ILI NEKORIŠĆENJEM APLIKACIJE (U CELINI ILI U DELU).
VLASNIK SOFTVERA NE ODGOVARA ZA SIGURNOST BAZE PODATAKA KORISNIKA. KORISNIK JE SAM DUŽAN DA VODI RAČUNA O SIGURNOSTI BAZE PODATAKA, DA REDOVNO PRAVI SIGURNOSNE KOPIJE SVOJIH PODATAKA I ČUVA IH NA SIGURNOM MESTU I NA SIGURNOM MEDIJUMU.
VLASNIK SOFTVERA NE ODGOVARA ZA MOGUĆ PRENOS VIRUSA I DRUGIH ŠTETNIH PROGRAMA, ZLOUPOTREBE INTERNET KONEKCIJE ILI KRAĐE IDENTITETA KORISNIKA.
VLASNIK SOFTVERA NE ODGOVARA ZA ŠTETU KOJA NASTANE USLED NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA APLIKACIJE OD STRANE KORISNIKA ILI BILO KOG TREĆEG LICA.

4. Pravo pristupa i korišćenja aplikacije

Zaključenjem Ugovora i uz uslov plaćanja Cene i troškova (ukoliko postoje), Vlasnik softvera Korisniku daje ograničeno, neisključivo, neprenosivo, opozivo pravo da pristupi i koristi Aplikaciju za interne poslovne svrhe Korisnika, a sve u skladu sa Ugovorom i Tehničkom specifikacijom Aplikacije.

Bilo koja druga upotreba Aplikacije, koja nije navedena u Ugovoru, je Korisniku zabranjena. Na primer, pravo na pristup i korišćenje Aplikacije ne uključuje pravo Korisnika da:

 1. objavljuje, kopira, iznajmljuje, pozajmljuje, daje u zakup, prodaje, distribuira, sačinjava izvedene radova ili prenosi na bilo koji način Aplikaciju ili bilo koji njen deo;
 2. pristupa ili pokušava da pristupi izvornom kodu ili arhitekturi Softvera ili da zaobilazi bilo kakve tehničke prepreke ili ograničenja u Aplikaciji;
 3. zaobilazi bilo koje sigurnosne mere;
 4. pristupa izvornom ili binarnom kodu;
 5. nazad razvija, unazad kompajlira, razloži ili na bilo koji drugi način otkrije izvorni kod ili napravi izvedene radnje na osnovu Aplikacije.

5. Zaštita intelektualne svojine

Ukoliko nije naznačeno drugačije u Ugovoru, celokupan sadržaj Aplikacije (uključujući ali ne ograničavajući se na softver, tekst, slike, grafičke elemente, dizajn, baze podataka, Funkcionalnosti, logo ili drugi znak, domen, trgovačko i poslovno ime i drugi povezani materijali) je zaštićen Pravom intelektualne svojine Vlasnika softvera u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije i u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama. Pod sadržajem Aplikacije se podrazumeva celokupan sadržaj dostupan na Aplikaciji izuzev Sadržaja Korisnika.

Bilo kakva neovlašćena upotreba sadržaja Aplikacije i/ili bilo kog njegovog dela, bez izričite dozvole Vlasnika softvera, smatra se kršenjem Prava intelektualne svojine. Vlasnik softvera će preduzeti sva pravna sredstva radi zaštite svog Prava intelektualne svojine odmah po saznanju za neovlašćenu upotrebu. Pod neovlašćenom upotrebom podrazumeva se bilo koja upotreba sadržaja

Aplikacije koja nije izričito dozvoljena Uslovima korišćenja, odnosno u okviru Funkcionalnosti same Aplikacije.
Svako kopiranje sadržaja Aplikacije u delu ili u celosti je dozvoljeno samo uz izričitu pismenu saglasnost Vlasnika softvera.
Kada su u pitanju bilo koji znak, trgovačko ime, logo, žig ili dizajn koji se koriste u Aplikaciji, oni su u vlasništvu Vlasnika softvera, te je zabranjen svaki oblik njihovog korišćenja bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika tog znaka, trgovačkog imena, logoa, žiga ili dizajna.

Andrea 360 je zaštićeno trgovačko ime i vlasništvo Vlasnika softvera. Zabranjeno je korišćenje ovog imena ili grafičkog prikaza za pružanje bilo koje usluge ili prodaju robe. Zabranjeno je i korišćenje sličnih imena i znakova koji dovode ili mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji proizvod ili usluga potiču, ili su povezani sa Vlasnikom softvera.

6. Plaćanje cene

Korisnik ima obavezu da Vlasniku softvera plaća Cenu u skladu sa izabranim Planom pretplate i za Lokaciju (ili Lokacije) navedenu u Ugovoru o korišćenju Aplikacije, a sve prema važećem Cenovniku. Plan pretplate može biti kvartalni ili godišnji. Cena se definiše u EUR i na nju se obračunavaju porezi na promet.

Cena za Dodatne usluge se posebno ugovara, osim ukoliko Ugovor o korišćenju Aplikacije ne predviđa suprotno.
Za Korisnike koji su registrovani u Srbiji Korisnik se obavezuje da plaća Cenu iz člana 1 Ugovora o korišćenju softvera po izabranoj Lokaciji po kursu dinara u odnosu na evro definisanom u Ugovoru o korišćenju softvera.
Za Korisnike koji su registrovani u inostranstvu ili plaćanje vrše iz inostranstva, plaćanje se vrši u EUR u skladu sa instrukcijama Vlasnika softvera.

Vlasnik softvera ima pravo da jednostrano, uz pismenu najavu u tekućem kvartalu za naredni kvartal promeni bilo koju naknadu uključujući, bez ograničenja Cenu za korišćenje Aplikacije. Vlasnik softvera i Korisnik saglasni su da se Cena ne može jednostrano menjati u prvih 12 meseci od dana zaključenja Ugovora.

7. Naknada troškova

Ukoliko Vlasnik softvera, na zahtev Korisnika, putem svog predstavnika pruži bilo kakvu Dodatnu uslugu na nekoj od Lokacija Korisnika, Korisnik se obavezuje da će osim naknade za Dodatnu uslugu, naknaditi i troškove u vidu:

 • Prevoza iz mesta sedišta do mesta Lokacije
 • Troškove smeštaja predstavnika.

Iznos troškova mora biti prethodno odobren od strane Korisnika.

8. Ispravka grešaka

Korisnik će obavestiti Vlasnika softvera o uočenim navodnim primerima nepravilnosti i greškama u Aplikaciji putem zahteva za pomoć preko online korisničkog portala ili slanjem mejla na podrška@andrea360.eu.
Na osnovu opisa navodnih primera nepravilnosti i grešaka od strane Korisnika, Vlasnik softvera vrši analizu i, u slučaju da se potvrdi greška, definiše nivo prioriteta po sledećim kategorijama: (a) kritična, (b) visoka, (c) srednja, (d) niska. Pri određivanju nivoa prioriteta, Vlasnik softvera će poštovati sledeće kriterijume:

Kritična:

 • Program ili neke od često korišćenih funkcija ne rade ili rade mnogo sporije nego obično,
 • Greška otežava realizaciju posla Korisnika, koji mora biti završen od strane Korisnika do određenog vremena ili narednog dana bez ikakvog odlaganja,
 • Za grešku ne postoji zamensko rešenje (sa ili bez korišćenja programa), a zbog nedostatka može doći do poslovne štete (prodaja, plaćanje…),
 • Greška može prouzrokovati oštećenje podataka Korisnika.

Visoka:

 • Program se može koristiti, ali je upotreba ograničena,
 • Postoji alternativno rešenje koje nije u potpunosti prikladno,
 • Pogrešni i netačni ispisi ili prikazi podataka.

Srednja:

 • Funkcionisanje programa nije u potpunosti u skladu sa očekivanjima, ali je dostupno prihvatljivo rešenje,
 • Greška ne utiče na poslovanje ili funkcionalnu vrednost programa.

Niska

 • Ne utiče na rad programa i poslovanje,
 • Uglavnom estetske greške u korisničkom interfejsu, kao što su pravopisne greške, poravnanje, boja, format fonta itd.

Kritične greške imaju prednost u odnosu na druge greške. Rok za ispravku kritične greške je do 5 radnih dana od dana prijem zahteva za ispravljanje greške, pod uslovom da su pružene sve potrebne informacije od strane Korisnika. Ispravke greške visokog prioriteta su predviđanje da se isprave u prvoj sledećoj razvojnoj iteraciji. Greške srednjeg i niskog prioriteta postavljaju se u razvojni plan po prioritetu u poređenju sa drugim sadržajnim ispravkama i sa ispravkama za rešavanje grešaka.

9. Obaveze korisnika

 1. Korisnici Aplikacije su obavezni da čuvaju tajnost kredencijala za pristup svom nalogu. Vlasnik softvera ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak, štetu ili troškove koji nastanu usled kršenja ove obaveze. Svaki nalog podrazumeva upotrebu od strane samo jednog Korisnika za jednu Lokaciju. Korisnik će biti dužan da nadoknadi štetu Vlasniku softvera ili trećem licu u slučaju da ona nastupi usled neovlašćene upotrebe naloga tog Korisnika. Vlasnik softvera ima pravo da ukine nalog ukoliko posumnja u zloupotrebu naloga ili istinitost podataka.
 2. Korisnici moraju Aplikaciju da koriste isključivo u skladu sa njenim Funkcionalnostima i svrhom. Korisnici Aplikacije ne smeju Aplikaciju da koriste za bilo koju protivpravnu svrhu.
 3. Korisnici Aplikacije su u potpunosti odgovorni za zakonitost, tačnost, ažuriranost i kompletnost Sadržaja Korisnika, kao i za svoju aktivnost na Aplikaciji. Sadržaj Korisnika naročito ne sme da povređuje podatke o ličnosti, prava intelektualne svojine ili druga lična i imovinska prava bilo kog lica.
 4. Svaki Korisnik Aplikacije je dužan da poštuje sve propise Republike Srbije, Uslove korišćenja i druga pravila koja se odnose na Aplikaciju. Svakom Korisniku Aplikacije je naročito zabranjeno:
  – korišćenje Aplikacije koje se može smatrati protivzakonitim, nemoralnim ili nepoštenim,
  – korišćenje Aplikacije u svrhu nelojalne konkurencije ili kopiranja Aplikacije ili bilo koje Funkcionalnosti,
  – prenošenje sadržaja ili preduzimanje aktivnosti koje narušavaju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera ili softvera.
 5. Korisnici Aplikacije će u potpunosti biti odgovorni za obeštećenje Vlasnika softvera u slučaju bilo kakvih zahteva, potraživanja ili tužbi bilo kog trećeg lica, koje proističe iz njihove upotrebe Aplikacije.

Korisnici Aplikacije će u potpunosti biti odgovorni za obeštećenje Vlasnika softvera u slučaju bilo kakvih zahteva, potraživanja ili tužbi bilo kog trećeg lica, koje proističe iz njihove upotrebe Aplikacije.

10. Sadržaj korisnika aplikacije

Za sadržaj koji postavi bilo koji Korisnik Aplikacije, punu odgovornost za zakonitost, tačnost i pouzdanost snosi Korisnik Aplikacije koji ga je postavio.
Vlasnik softvera nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno nije dužan da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo ili nezakonito držanje Korisnika Aplikacije. Prema tome, Vlasnik softvera ne može snositi bilo kakvu odgovornost koja proističe iz postavljanja Sadržaja Korisnika.
Iako Vlasnik softvera nema obavezu da nadgleda postavljanje Sadržaja Korisnika neprekidno i sistematski, u slučaju da ustanovi da takav sadržaj krši Uslove korišćenja ili bilo koje relevantne propise, zabraniće postavljanje takvog sadržaja ili će ukloniti takav sadržaj, bez odlaganja.

11. Obrada podataka o ličnosti

Sadržaj Korisnika može obuhvatati podatke o ličnosti zaposlenih ili saradnika Korisnika, Klijenata Korisnika i trećih lica. Imajući u vidu da Korisnik određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti, javlja se u ulozi rukovaoca, dok se Vlasnik softvera kroz pružanje Usluga javlja u svojstvu obrađivača. Odnos između Vlasnika softvera kao obrađivača i Korisnika, kao rukovaoca, reguliše se Ugovorom o obradi podataka sa obrađivačem. Korisnik, kao rukovalac, snosi potpunu odgovornost za zakonito pribavljanje i obradu podataka o ličnosti (uključujući ali ne ograničavajući se na obezbeđivanje zakonite svrhe i pravnog osnova). Potpisivanjem Ugovora Korisnik garantuje Vlasniku softvera da su podaci o ličnosti koje podeli sa Vlasnikom softvera pribavljeni i da se obrađuju u skladu sa svim propisima koji se primenjuju na rukovaoca. U slučaju da se Korisnik javi u ulozi zajedničkog rukovaoca, o tome mora obavestiti Vlasnika softvera radi zaključenja posebnog ugovora o obradi podataka o ličnosti.
Kada se obrada podataka korišćenjem Aplikacije vrši u okviru Republike Srbije, Ugovorne strane na ugovorni odnos će se primenjivati odredbe iz Priloga 1 ovih Uslova korišćenja.
Kada obrada podataka korišćenjem Aplikacije podrazumeva transfer podataka iz države u okviru Evropske ekonomske zajednice u Srbiju, na ugovorni odnos će se primenjivati odredbe iz Priloga 2 ovih Uslova korišćenja.

12. Zaštita poverljivosti

Ugovorne strane se obavezuju da sve informacije, a koje dobiju od druge Ugovorne strane ili na bilo koji način tokom izvršenja ovog Ugovora smatraju poslovnom tajnom. Pod poslovnom tajnom će se naročito smatrati poslovne informacije koje spadaju u Sadržaj Korisnika (naročito podaci o cenama i ugovornim uslovima, listama Klijenata Korisnika i njihovom odnosu sa Korisnikom, podaci o ličnosti, ali i informacije koje se tiču implementacije, izvorni kod, programski algoritmi i dokumentacija koja se odnosi na kompjutersku opremu).
Obaveza zaštite poslovne tajne neće se primenjivati na:

 • informacije koje su u trenutku njihovog otkrivanja Primaocu poslovne tajne već bile javno objavljene, ili su na drugi način postale dostupne javnosti;
 • informacije koje su posle otkrivanja od strane Držaoca poslovne tajne bile objavljene, ili su postale dostupne javnosti na neki drugi način, isključujući bilo koje otkrivanje od strane Primaoca poslovne tajne na način suprotan ovom Ugovoru;
 • informacije za koje Primalac poslovne tajne može da dokaže da ih je posedovao u trenutku njihovog otkrivanja i koje nisu bile pribavljene od Držaoca poslovne tajne na direktan ili indirektan način;
 • informacije koje je Primalac poslovne tajne pribavio na zakonit način od trećih lica, a koji ih nisu dobili od Držaoca poslovne tajne pod obavezom čuvanja poslovne tajne u skladu sa zakonom.

Svaka Ugovorna strana ima obavezu da preduzme sve moguće mere kojima će obezbediti poverljivost informacija koje se smatraju poslovnom tajnom, kao i da se uzdrži od otkrivanja ovih informacija, bilo na direktan bilo na indirektan način, bilo kom trećem licu, informacije koje se smatraju poslovnom tajnom u smislu ovog Ugovora. Ugovorne strane su saglasne da neće reprodukovati na bilo koji način niti koristiti informacije koje se smatraju poslovnom tajnom za sebe ili za bilo koje treće lice, niti radi postizanja bilo kojih drugih ciljeva osim onih koji su propisani ovim Ugovorom.
Ugovorne strane će imati pravo da prenesu informacije koje se smatraju poslovnom tajnom u smislu ovog Ugovora svom radnom osoblju u onoj meri u kojoj je to neophodno za izvršenje ovog Ugovora, i koji će biti obavešteni o poverljivoj prirodi ovih informacija.

Obaveza čuvanja informacija koje su ovim Ugovorom određene kao poslovna tajna važiće tokom trajanja ovog Ugovora i 10 godina nakon prestanka važenja ovog Ugovora.

13. Navođenje na listi referenci

Osim ukoliko Korisnik ne bude pismenim putem obavestio Vlasnika softvera suprotno, smatraće se da je Korisnik saglasan da Vlasnik softvera ima pravo da objavi njegov naziv i logo na listi svojih klijenata kao referencu na svom sajtu, reklamnim publikacijama i drugom elektronskom ili štampanom materijalu, odnosno u drugim promotivnim aktivnostima.

14. Međunardno pravo i nadležnost za rešavanje sporova

Na ovaj Ugovor se u svemu primenjuje pravo Republike Srbije.
Za sve sporove koji mogu proisteći iz ovog Ugovora ili iz upotrebe Aplikacije uopšte biće nadležan stvarno nadležan sud u Novom Sadu.

15. Obaveštenja

Celokupna korespondencija, obaveštenja ili drugi dopisi koji nastanu na osnovu ovog Ugovora ili u vezi sa ovim Ugovorom će biti dostavljeni lično, ili poslati preporučenom poštom ili opšte priznatom kurirskom poštom na adrese naznačene u ovom Ugovoru ili elektronskom poštom na email adrese Ugovornih strana koje su naznačene u Ugovoru.

Sva korespondencija iz stava 1 ovog člana smatraće se dostavljenom:

 • Ako je dostavljena lično, danom predaje primaocu u mestu primaoca na adresi sedišta iz ovog Ugovora,
 • Ako je poslata preporučenom poštom, protekom dva radna dana od dana slanja,
 • Ako je poslata kurirskom službom, danom potpisivanja kurirske dostavnice,
 • Ako je poslata mejlom, naredni dan od dana slanja mejla.
 • U slučaju promene naziva društva ili imena i prezimena, adrese, broja telefaksa ili drugog korespondentnog podatka
 • Ugovorne strane se obavezuju da bez odlaganja pisanim putem o tome izveste drugu Ugovornu stranu, navodeći pri tome sadržaj i dan/datum promene navedenih podataka.

16. Viša sila

U slučaju više sile, izvršenje obaveza Ugovornih strana se odlaže za vreme trajanja dejstva više sile.
Višom silom se smatraju događaji koji se nisu mogli predvideti, ili ukoliko su se mogli predvideti, nisu se mogli otkloniti, a naročito rat, pobuna, mobilizacija, štrajk, prirodne katastrofe, požar, epidemije, mere nadležnih organa koje ometaju ili onemogućuju izvršenje obaveza iz Ugovora, kao i svi događaji i okolnosti koje prizna sud nadležan za rešavanje sporova po Ugovoru.

Ugovorna strana kod koje nastupi viša sila o tome mora obavestiti drugu Ugovornu stranu pismeno, najkasnije u roku od 48 časa od nastupanja slučaja više sile. U protivnom se ne može pozivati na odredbe o višoj sili i dužna je drugoj strani naknaditi nastalu štetu.

Ukoliko dejstvo više sile traje duže od 20 radnih dana, odnosno ukoliko nije moguće predvideti prestanak dejstva više sile, Ugovor će prestati sa dejstvom, osim ukoliko se Ugovorne strane aneksom Ugovora ne sporazumeju drugačije.

17. Promena uslova korišćenja

Vlasnik softvera ima pravo da promeni Uslove korišćenja u skladu sa svojom poslovnom politikom i važećim zakonom. Nakon promene Uslova korišćenja, Vlasnik softvera će obavestiti Korisnika najmanje 30 dana pre stupanja na snagu izmenjenih Uslova korišćenja.

Ako se Korisnik ne slaže sa promenjenim Uslovima korišćenja, može raskinuti Ugovor sklopljen na osnovu prethodnih Uslova korišćenja sa tromesečnim otkaznim rokom. Izmenjeni Uslovi korišćenja za taj period neće važiti. Zahtev za raskidom Ugovora Korisnik mora podneti najkasnije 15 dana od dana slanja obaveštenja o izmenjenim Uslovima korišćenja. Ako u tom roku Korisnik ne obavesti Korisnika da se ne slaže sa promenama Uslova korišćenja, smatraće se da je saglasan sa tim promenama.
Ako se Korisnik ne složi sa izmenama Uslova korišćenja, a ne podnese zahtev za raskidom Ugovora, Vlasnik softvera može raskinuti Ugovor sa tromesečnim otkaznim rokom od dana slanja obaveštenja o raskidu Ugovora.

18. Prestanak ugovora

Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme.

Ugovor može prestati ukoliko se obe strane tako sporazumeju u bilo koje doba.
Vlasnik softvera može raskinuti Ugovor sa momentalnim dejstvom od dana slanja obaveštenja Korisniku:

 • Ukoliko Korisnik ne isplati Cenu i Troškove o dospelosti kao ni u roku od 3 radna dana od dana kada ga je Vlasnik softvera pismenim putem pozvao da izvrši plaćanje
 • Korisnik softvera krši naznake softvera, i ako to kršenje ne ispravi u roku od 8 dana od dana pismenog obaveštenja o kršenju
 • Ukoliko Korisnik Aplikaciju koristi protivno zakonu ili Ugovoru.

Korisnik može raskinuti ovaj Ugovor nakon isteka prvih šest meseci korišćenja Aplikacije od dana zaključenja u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga, u tekućem kvartalu za naredni kvartal. Da bi izjava o raskidu Ugovora imala dejstvo, Korisnik mora imati izmirena sva nastala zaduženja prema Vlasniku softvera na dan slanja izjave o raskidu Ugovora (uključujući i Cenu za Usluge za period otkaznog roka).

Korisnik softvera može raskinuti Ugovor pre isteka prvih šest meseci od dana zaključenja Ugovora, bez navođenja razloga, sa otkaznim rokom od 30 dana, ali je u tom slučaju dužan da plati Vlasniku softvera sve dospele naknade (uključujući i Cenu za Usluge za period otkaznog roka), kao i troškove implementacije Aplikacije i edukacije Korisnika u fiksnom iznosu od 600 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja za plaćanje u okviru RS ili u fiksnom neto iznosu od 600 evra za plaćanje iz inostranstva, sve u roku od 3 radna dana od dana slanja izjave o raskidu Ugovora.

U slučaju Vlasnik softvera odluči da ukine Aplikaciju, Vlasnik softvera će poslati pismeno obaveštenje o ukidanju najkasnije 15 dana pre ukidanja svakom Korisniku. U takvim okolnostima, Vlasnik softvera će iskoristiti jednu od navedenih opcija prema sopstvenom nahođenju:

 • refundirati iznos koji je avansno plaćen od strane Pružaoca usluga srazmerno preostalom vremenu za koji je pretplata izvršena;
 • nastaviti da pruža Uslugu do isteka vremenskog perioda pretplate.

Vlasnik softvera se obavezuje da će od dana podnošenja zahteva za raskid Ugovora, Korisniku u roku od 30 dana, dostaviti sve podatke koje je Korisnik arhivirao prilikom korišćenja Aplikacije, pod uslovom da su sva finansijska zaduženja prema Vlasniku softvera izmirena. Vlasnik softvera zadržava pravo da ne dostavi podatke sve do trenutka izmirenja svih finansijskih zaduženja nastalih korišćenjem Aplikacije.
Odredbe o raskidu Ugovora će se shodno primenjivati i u slučaju delimičnog raskida Ugovora (na primer, raskid Ugovora za pojedine Lokacije).

19. Ostale odredbe

Ukoliko bilo koji član Ugovora ili Uslova korišćenja postane nevažeći, to neće uticati na važenje ostalih članova Ugovora ili Uslova korišćenja. U slučaju da bilo koji član bude stavljen van snage, Ugovorne strane će preduzeti neophodne mere da sačuvaju osnovnu namenu i svrhu tog člana, pod uslovom da on nije od ključnog značaja za primenu Ugovora.
Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo Ugovora. Svako pozivanje na Ugovor u ovim Uslovima korišćenja označava pozivanje na Ugovor uključujući i ove Uslove korišćenja.
U slučaju suprotnosti između odredaba i Uslova korišćenja, prednost će imati odredbe Ugovora o korišćenju softvera.

Ovi Uslovi korišćenja su stupili na snagu dana 01.03.2020.

PRILOG 1 – Aneks ugovora sa obrađivačem

(u daljem tekstu: „Aneks’’)

Zaključen između:

1. Korisnik, kako je definisan u našim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: ‚‚Rukovalac’’)

i

2. ANDREA SOLUTIONS DOO NOVI SAD, Vojvođanskih Brigada 28, Novi Sad, Republika Srbija, MB: 21261203, PIB: 109887490 (u daljem tekstu: ‚‚Obrađivač’’),

U daljem tekstu zajedno Ugovorne strane, a pojedinačno Ugovorna strana,

A imajući u vidu da su Ugovorne strane zaključile Ugovor o korišćenju Aplikacije čiji su sastavni deo Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: „Ugovor’’),

Te imajući u vidu da Ugovorne strane imaju svojstvo Rukovaoca, odnosno Obrađivača podataka o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti,

Te imajući u vidu da Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Zakon’’) obavezuje Rukovaoca i Obrađivača da svoje međusobne odnose urede ugovorom u pismenom obliku, koji obavezuje Obrađivača prema Rukovaocu i koji uređuje predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu podataka o ličnosti i vrstu lica o kojima se podaci obrađuju, kao i prava i obaveze Rukovaoca,

Ugovorne strane su se sporazumele da zaključe Aneks kako bi ispunile Zakonom propisane obaveze, kako sledi:

Predmet Aneksa
Član 1.

1.1. Ugovorne strane Aneksom uređuju prava i obaveze Rukovaoca i Obrađivača u vezi sa obradom podataka o ličnosti Rukovaoca.
1.2. Aneks se primenjuje na aktivnosti koje preduzima Obrađivač ili podugovarač za obradu podataka o ličnosti u cilju obrade podataka o ličnosti Rukovaoca.
1.3. Sve izraze upotrebljene u Aneksu treba primenjivati i tumačiti u skladu sa njihovim značenjem iz Zakona, ukoliko nisu drugačije definisani Aneksom.

Predmet i trajanje obrade
Član 2.

2.1. Predmet obrade su podaci o ličnosti fizičkih lica čiji podaci su prikupljeni od strane Rukovaoca u skladu sa Zakonom, a u vezi sa zaključenim Ugovorom i pružanjem usluge putem softverske aplikacije Andrea360˚ (u daljem tekstu: „Aplikacija’’) od strane Obrađivača (u daljem tekstu: „Podaci o ličnosti Rukovaoca’’).
2.2. Obrađivanje Podataka o ličnosti Rukovaoca od strane Obrađivača će početi danom početka korišćenja Aplikacije od strane Rukovaoca i traje do isteka perioda na koji je zaključen Ugovor ili, u slučaju raskida Ugovora, danom raskida Ugovora.
2.3. U slučaju prestanka važenja Ugovora usled raskida, prestaje i svaka dalja obrada Podataka o ličnosti Rukovaoca od strane Obrađivača.

Priroda i svrha obrade
Član 3.

3.1.Obrada Podataka o ličnosti Rukovaoca od strane Obrađivača se sastoji u prikupljanju, beleženju, razvrstavanju, grupisanju, strukturisanju, pohranjivanju, upodobljavanju ili menjanju, otkrivanju, uvidu, upotrebi, otkrivanju prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanju, širenju ili na drugi način činjenjem dostupnim, upoređivanju, ograničavanju, brisanju ili uništavanju podataka o ličnosti.
3.2. Obrada Podataka o ličnosti Rukovaoca se vrši u svrhu pružanja usluga putem Aplikacije, u skladu sa opisom usluga u Ugovoru i Opštim uslovima (u daljem tekstu: „Usluga’’).

Vrsta podataka o ličnosti i vrsta lica čiji se podaci obrađuju
Član 4.

4.1. Obrađivač vrši obradu podataka o ličnosti koje mu Rukovalac prenese i čiji obim prikupljanja određuje Rukovalac prilikom upotrebe Aplikacije, kao što su email podaci, sistemski podaci, navigacijski podaci, podaci o integraciji aplikacije, ostali elektronski podaci koji su primljeni, sačuvani, poslati od strane Rukovaoca, ili krajnjeg korisnika Rukovaoca, upotrebom Aplikacije.
4.2. Obrađivač vrši obradu podataka fizičkih lica čiji podaci su prikupljeni od strane Rukovaoca u skladu sa Zakonom, Ugovorom, aktima o zaštiti podataka o ličnosti Rukovaoca.

Prava i obaveze Rukovaoca
Član 5.

5.1. Rukovalac je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica.
5.2. Mere iz stava 1. ovog člana uključuju primenu odgovarajućih internih akata Rukovaoca o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući obezbeđenje obaveze čuvanja poverljivosti od strane lica koja imaju pristup podacima o ličnosti kod Obrađivača.

Član 6.

6.1. Rukovalac je isključivo odgovoran za procenu prihvatljivosti tražene obrade kao i prava lica čiji se podaci obrađuju.
6.2. Rukovalac dokumentuje sve naloge, delimične naloge ili uputstva. U hitnim slučajevima, uputstva se mogu dati usmeno. Ove instrukcije će odmah biti potvrđene i dokumentovane od strane Rukovaoca.
6.3. Rukovalac je dužan da odmah obavestiti Obrađivača ako utvrdi bilo kakve greške ili nepravilnosti prilikom razmatranja rezultata obrade.
6.4. Rukovalac ima pravo da proverava usaglašenost Obrađivača sa odredbama Zakona i Aneksa, bilo lično ili od strane trećih strana, naročito putem dobijanja informacija i pristupa pohranjenim podacima i programima za obradu podataka, kao i druge kontrole na licu mesta. Obrađivač je dužan da pruži potrebne informacije, prikaže procedure i obezbedi potrebnu dokumentaciju za obavljanje kontrole.

Uslovi obrade podataka
Član 7.

7.1. Obrađivač se obavezuje da obrađuje samo one podatke Rukovaoca u skladu sa svrhom i za potrebe ispunjenja Ugovora.
7.2. Obrađivač se obavezuje da obrađuje podatke o ličnosti samo na osnovu pismenih uputstava Rukovaoca, uključujući i uputstvo u odnosu na prenošenje podataka o ličnosti u druge države ili međunarodne organizacije, osim ako je Obrađivač zakonom obavezan da obrađuje podatke. U tom slučaju, Obrađivač je dužan da obavesti Rukovaoca o toj zakonskoj obavezi pre započinjanja obrade, osim ako zakon zabranjuje dostavljanje tih informacija zbog potrebe zaštite važnog javnog interesa.

Obaveze Obrađivača
Član 8.

Obrađivač se obavezuje da:
1) obezbedi da se fizičko lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti obavezalo na čuvanje poverljivosti podataka;
2) uzimajući u obzir prirodu obrade, pomaže Rukovaocu primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, koliko je to moguće, u ispunjavanju obaveza Rukovaoca propisanih Zakonom, u odnosu na zahteve za ostvarivanje prava lica na koje se podaci odnose;
3) pomaže Rukovaocu u ispunjavanju obaveza propisanih Zakonom koje se odnose na bezbednost obrade, obaveštavanje Poverenika i lica o povredi podataka o ličnosti, procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i prethodno mišljenje Poverenika, uzimajući u obzir prirodu obrade i informacije koje su mu dostupne;
4) učini dostupnim Rukovaocu sve informacije koje su neophodne za predočavanje ispunjenosti obaveza Obrađivača propisanih ovim članom, kao i informacije koje omogućavaju i doprinose kontroli rada Obrađivača, koju sprovodi Rukovalac ili drugo lice koje on za to ovlasti.

Član 9.

Obrađivač je dužan da u roku od 48h obavesti Rukovaoca ukoliko primi zahtev od strane lica čiji se podaci obrađuju, Poverenika ili drugog nadležnog organa u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrši za Rukovaoca.

Vraćanje i brisanje podataka

Član 10.

Obrađivač se obavezuje da posle okončanja ugovorenih radnji obrade, a na osnovu odluke Rukovaoca, izbriše ili vrati Rukovaocu sve podatke o ličnosti i izbriše sve kopije ovih podataka, osim ako je zakonom propisana obaveza čuvanja podataka. Obrađivač će izvršiti brisanje Podataka Rukovaoca iz baze podataka u roku od 12 meseci od prestanka pružanja Usluge iz Ugovora, a Podatke iz backup baze u roku od 24 meseca od prestanka pružanja Usluge iz Ugovora.

Pouzdanost i zabrana otkrivanja informacija
Član 11.

11.1 Obrađivač će preduzeti razumne korake kako bi osigurao pouzdanost svakog zaposlenog, saradnika, poslovnog partnera ili podugovarača koji mogu imati pristup podacima o ličnosti Rukovaoca, vodeći računa u svakom konkretnom slučaju da je pristup strogo ograničen na one pojedince kojima je dozvoljen pristup relevantnim Podacima o ličnosti Rukovaoca.
11.2 Obrađivač je dužan da obezbedi da svi pojedinci koji imaju obavezu da obrađuju Podatke o ličnosti Rukovaoca:
a. budu obavešteni o poverljivoj prirodi podataka o ličnosti Rukovaoca i da su svesni obaveza Obrađivača prema Aneksu i Ugovoru u vezi sa obradom podataka o ličnosti;
b. završe odgovarajuću obuku u vezi sa primenom Zakona.

Bezbednost obrade
Član 12.

12.1 Obrađivač se obavezuje da sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigao odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik, u skladu sa nivoom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica.
12.2 Prema potrebi, mere iz stava 1. ovog člana se nalaze u Dodatku 2 Aneksa i naročito obuhvataju:
1) pseudonimizaciju i kriptozaštitu podataka o ličnosti;
2) sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade;
3) obezbeđivanje uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku;
4) postupak redovnog testiranja, ocenjivanja i procenjivanja delotvornosti tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera bezbednosti obrade.
12.3 Prilikom procenjivanja odgovarajućeg nivoa bezbednosti iz stava 1. ovog člana posebno se uzimaju u obzir rizici obrade, a naročito rizici od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili obrađivani na drugi način.
12.4 Obrađivač je dužan da preduzme navedene mere u cilju obezbeđivanja da svako fizičko lice koje je ovlašćeno za pristup podacima o ličnosti od strane Rukovaoca ili Obrađivača, obrađuje podatke o ličnosti samo po nalogu Rukovaoca ili ako je na to obavezan Zakonom.

Član 13.

13.1 Rukovalac će imenovati lica koja će biti ovlašćena da Obrađivaču daju instrukcije.
13.2 Spisak ovlašćenih lica Rukovaoca iz stava 1 ovog člana se nalazi u Dodatku 1 Aneksa.

Angažovanje podugovarača za obradu podataka o ličnosti
Član 14.

14.1 Rukovalac može da ovlasti Obrađivača da angažuje dalje podugovarače za obradu podataka o ličnosti samo saglasnošću koja je data u pisanom obliku (Ovlašćeni podugovarači). Spisak Ovlašćenih podugovarača se nalazi u Dodatku 3 Aneksa. Obrađivač neće angažovati nikakve podugovarače za obradu Podataka o ličnosti Rukovaoca, bez prethodne pisane saglasnosti Rukovaoca.
14.2 U slučaju angažovanja podugovarača, Obrađivač će:
1. dostaviti detaljno obaveštenje Rukovaocu o svakoj obradi podataka koju će vršiti svaki od Ovlašćenih podugovarača,
2. sprovesti odgovarajuće savesne provere (due dilligence) u odnosu na svakog Ovlašćenog podugovarača kako bi se osiguralo da Ovlašćeni podugovarač može pružiti odgovarajući nivo zaštite Podataka o ličnosti Rukovaoca, uključujući ali ne ograničavajući se na dovoljne garancije za primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera, tako da obrada podataka ispunjava zahteve propisane Zakonom, Aneksom, Ugovorom i drugim važećim propisima u oblasti zaštite podataka o ličnosti,
3. na zahtev Rukovaoca, dostaviti kopiju ugovora o angažovanju podugovarača za obradu podataka o ličnosti radi provere,
4. snositi odgovornost prema Rukovaocu ukoliko Ovlašćeni podugovarač ne ispuni svoju obavezu u vezi sa obradom Podataka o ličnosti Rukovaoca.

Povreda podataka o ličnosti
Član 15.

15.1 Obrađivač je dužan da bez odlaganja obavesti Rukovaoca, ukoliko je moguće u roku od 24 časa nakon što dođe do saznanja ili razumne sumnje da je došlo do povrede podataka o ličnosti. Obrađivač je dužan da Rukovaocu pruži sve neophodne podatke u cilju ispunjenja njegovih obaveza u vezi sa prijavom povrede podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom.
15.2 Obaveštenje Obrađivača iz stava 1 ovog člana mora da sadrži najmanje sledeće podatke:

 • Opis prirode povrede podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj lica na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena,
 • Ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti Obrađivača i/ili bilo kog drugog nadležnog lica (za dobijanje dodatnih informacija),
 • Opis mogućih posledica povrede podataka o ličnosti,
 • Opis mera koje je Obrađivač preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

15.3 Obrađivač je dužan da sarađuje sa Rukovaocem i da preduzme razumne korake u skladu sa nalozima Rukovaoca radi vršenja istrage, ispitivanja i ispravljanja posledica svake povrede podataka o ličnosti.

Prenošenje podataka
Član 16.

Zabranjeno je prenošenje podataka o ličnosti od strane Obrađivača u druge države, izvan granica Republike Srbije, osim ukoliko postoji izričito pismeno odobrenje od strane Rukovaoca.

PRILOG 2 – Standardne ugovorne klauzule

Za potrebe Člana 26(2) Direktive 95/46/EZ za prenos podataka o ličnosti obrađivačima iz država koje ne ispunjavaju uslove u pogledu primerenog nivoa zaštite Podataka o ličnosti,

Korisnik, kako je definisan u našim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: ‚‚Rukovalac’’)

i

ANDREA SOLUTIONS DOO NOVI SAD, Vojvođanskih Brigada 28, Novi Sad, Republika Srbija, MB: 21261203, PIB: 109887490 (u daljem tekstu: ‚‚Obrađivač’’),

u daljem tekstu pojedinačno „Ugovorna strana’’, a zajedno „Ugovorne strane’’,

SAGLASNE SU sa sledećim Standardnim ugovornim klauzulama sa ciljem sprovođenja primerene zaštite, uvažavajući zaštitu Podataka i osnovna prava i slobode pojedinaca, u vezi sa prenosom Podataka od Rukovaoca ka Obrađivaču Podataka, preciziranih u Prilogu 1.

Klauzula 1

Definicije

Za potrebe Standardnih ugovornih klauzula:

„Podaci o ličnosti’’, „posebne kategorije podataka o ličnosti’’, „obrada/obrađivanje’’, „Rukovalac’’, „Obrađivač ’’, „lice na koje se podaci odnose’’ i „nadzorni organ’’ tumačiće se u skladu sa značenjem koje imaju prema Direktivi Evropskog Parlamenta i Saveta EU 95/46/EZ od 24. oktobra 1995. o zaštiti građana u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka;
„Rukovalac’’ predstavlja rukovaoca koji vrši prenos Podataka;
„Obrađivač’’ predstavlja obrađivača koji je dao svoj pristanak na prijem Podataka o Rukovaocu, sa ciljem obrade Podataka u ime Rukovaoca nakon prenosa u skladu sa Instrukcijama Rukovaoca i odredbama Standardnih ugovornih klauzula i koji nije pod jurisdikcijom sistema za obezbeđivanje primerene zaštite neke od trećih zemalja u skladu sa Članom 25(1) Direktive;
„Podobrađivač’’ predstavlja obrađivača koga je angažovao Obrađivač ili drugi podobrađivač Obrađivača, koji je dao svoj pristanak na prijem Podataka od Obrađivača ili drugog podobrađivača Obrađivača isključivo sa ciljem vršenja radnji obrade u ime Obrađivača nakon prenosa u skladu sa Instrukcijama Rukovaoca, odredbama Standardnih ugovornih klauzula i odredbama pisanog ugovora između Obrađivača i Podobrađivača (u daljem tekstu: „Ugovor sa Podobrađivačem’’);
„važeći propisi o zaštiti podataka o ličnosti’’ predstavlja zakonodavstvo kojim se štite osnovna prava i slobode fizičkih lica, naročito pravo na privatnost uz uvažavanje obrade Podataka, a koje se primenjuje na Rukovaoca Podataka o ličnosti u državi članici iz koje Rukovalac potiče (u daljem tekstu: ‚‚važeći propisi’’);
„tehničke i organizacione mere bezbednosti’’ predstavljaju mere koje za cilj imaju zaštitu Podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, naročito ukoliko obrada uključuje prenos putem mreže, i od svih drugih nezakonitih vidova obrade.

Klauzula 2

Detalji prenosa

Detalji prenosa, naročito detalji prenosa posebnih kategorija Podataka kada je moguća njihova primena, precizirani su u Dodatku 1 koji čini sastavni deo Standardnih ugovornih klauzula.

Klauzula 3

Klauzula u korist treće strane

Lice na koje se podaci odnose može u odnosu na Rukovaoca primeniti ovu Klauzulu, Klauzulu 4(b) do (i), Klauzulu 5 (a) do (e), i (g) do (j), Klauzulu (1) i (2), Klauzulu 7, Klauzulu 8(2), i Klauzule 9 do 12 u svojstvu treće strane kao korisnika.
Lice može u odnosu na Obrađivača primeniti ovu Klauzulu, Klauzulu 5(a) do (e) i (g), Klauzulu 6, Klauzulu 7, Klauzulu 8(2) i Klauzule 9 do 12, u slučajevima kada Rukovalac faktički ne postoji ili je pravno prestao da postoji, osim ukoliko na pravnog sledbenika ne pređu sve obaveze Rukovaoca na osnovu Ugovora ili po sili zakona, što za posledicu ima preuzimanje prava i obaveza Rukovaoca, u kom slučaju Lice može primeniti navedene klauzule prema sledbeniku.
Lice može u odnosu na Podobrađivača primeniti ovu Klauzulu, Klauzulu 5(a) do (e) i (g), Klauzulu 6, Klauzulu 7, Klauzulu 8(2), i Klauzule 9 do 12, u slučajevima kada ni Rukovalac ni Obrađivač faktički ne postoje ili su pravno prestali da postoje ili su postali insolventni, osim ukoliko na pravnog sledbenika ne pređu sve obaveze Rukovaoca na osnovu Ugovora ili po sili zakona, što za posledicu ima preuzimanje prava i obaveza Rukovaoca, u kom slučaju Lice može primeniti navedene klauzule prema sledbeniku. Odgovornost Podobrađivača kao treće strane u ovom slučaju ograničena je na radnje obrade koje je sam sproveo u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama.
Ugovorne strane nemaju primedbi u slučaju da Lice bude zastupano od strane organizacije ili drugog organa, ukoliko je to u skladu sa izjavljenom voljom Lica i nije u suprotnosti sa nacionalnim zakonima.

Klauzula 4

Obaveze Rukovaoca

Rukovalac izjavljuje i garantuje:

a) da je postupak obrade Podataka, uključujući i prenos istih, do sada sprovođen i nastaviće da bude sprovođen u skladu sa relevantnim odredbama važećih propisa o zaštiti podataka (i da su o tome obaveštene nadležne vlasti države članice iz koje Rukovalac potiče, kad je primenjivo) i da ne krši relevantne propise te države;
b) da je poučio i da će tokom pružanja usluga obrade Podataka poučavati Obrađivača da je dužan da obrađuje Podatke u ime Rukovaoca i u skladu sa važećim propisima i Standardnim ugovornim klauzulama;
c) da će Obrađivač obezbediti dovoljne garancije radi primene tehničkih i organizacionih mera navedenih u Dodatku 2 ovog Ugovora;
d) da je nakon procene zakonskih uslova koje važeći propisi predviđaju utvrđeno da su mere bezbednosti primerene da zaštite Podatke od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmena, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, naročito ukoliko obrada uključuje prenos putem mreže, i od svih drugih nezakonitih vidova obrade, i da ove mere obezbeđuju odgovarajući stepen zaštite u odnosu na rizike koje obrada i priroda zaštićenih Podataka nose imajući u vidu stanje tehnike i troškove njihove implementacije;
e) da će obezbediti usaglašavanje sa merama bezbednosti;
f) da je, u slučajevima prenosa posebnih kategorija Podataka, Lice obavešteno ili će biti obavešteno prethodno ili naknadno čim to bude moguće o tome da njegovi Podaci o ličnosti mogu biti preneti u treće države koje ne pružaju primerenu zaštitu u smislu Direktive 95/46/EZ;
g) da će proslediti nadzornom organu vlasti sve informacije koje je primio od Obrađivača ili Podobrađivača u smislu Klauzule 5(b) i Klauzule 8(3), ukoliko Rukovalac odluči da nastavi sa prenosom ili obustavi prekid;
h) da će na zahtev Lica učiniti dostupnim umnoženi primerak Standardnih ugovornih klauzula, izuzev Dodatka 2, uz kratak opis mera bezbednosti, kao i umnoženi primerak Ugovora sa Podobrađivačem koji je obavezno sačinjen u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama, osim ukoliko Klauzule ili Ugovor sadrže komercijalne podatke, u kom slučaju može da izuzme takve komercijalne podatke;
i) da je, prilikom Podobrađivanja, proces obrade izvršen u skladu sa Klauzulom 11 od strane Podobrađivača koji je obezbedio najmanje jednak stepen zaštite Podataka i prava Lica kao i Obrađivač, i
j) da će obezbediti usaglašavanje sa Klauzulama 4(a) do (i).

Klauzula 5

Obaveze Obrađivača

Obrađivač izjavljuje i garantuje:

a) da će obrađivati Podatke samo u ime Rukovaoca i u skladu sa Instrukcijama Rukovaoca i Standardnim ugovornim klauzulama; ukoliko iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da postupi u skladu sa Instrukcijama, bez odlaganja će obavestiti Rukovaoca o nemogućnosti, u kom slučaju Rukovalac ima ovlašćenje da prekine prenos Podataka i/ili raskine Ugovor;
b) da nema razloga za sumnju da važeći propisi sprečavaju mogućnost delovanja po Instrukcijama dobijenim od strane Rukovaoca i ispunjenja obaveza iz Ugovora i da će u slučaju legislativnih izmena koje bi mogle u znatnoj meri imati štetan uticaj na garancije i obaveze propisane Standardnim ugovornim klauzulama, obavestiti Rukovaoca o izmenama odmah po saznanju za njih, u kom slučaju Rukovalac ima ovlašćenje da prekine prenos Podataka i/ili raskine Ugovor;
c) da je pre početka obrade prenetih Podataka implementirao tehničke i organizacione mere bezbednosti iz Dodatka 2;
d) da će bez odlaganja obavestiti Rukovaoca o:
(i) bilo kakvom pravno obavezujućem zahtevu za otkrivanje Podataka od strane organa vlasti, osim ukoliko takvo otkrivanje nije izričito zabranjeno, poput npr. krivičnim zakonom ustanovljene zabrane otkrivanja toka istražnog postupka;
(ii) bilo kakvom slučajnom ili nezakonitom pristupu; i
(iii) zahtevima primljenim neposredno od Lica bez odgovaranja na takve zahteve, osim ukoliko nije ovlašćen na drugačije postupanje;
e) da će bez odlaganja prikladno odgovoriti na sve upite Rukovaoca u vezi sa obradom i prenosom Podataka koje vrši Obrađivač, i da će postupati u skladu sa smernicama nadzornog organa vlasti koje se odnose na prenete Podatke;
f) da će na zahtev Rukovaoca omogućiti pristup prostorijama u kojima se vrši obrada Podataka radi revizije procesa obrade predviđene Standardnim ugovornim klauzulama, koja se sprovodi od strane Rukovaoca ili inspekcijskog tela sastavljenog od nezavisnih članova koji poseduju odgovarajuće profesionalne kvalifikacije i koji su ograničeni obavezom čuvanja poverljivosti Podataka, po izboru Rukovaoca a sporazumno sa nadzornim organom vlasti, kada je to moguće;
g) da će na zahtev Lica učiniti dostupnim umnoženi primerak Klauzula ili umnoženi primerak postojećeg Ugovora o Podobrađivanju, osim ukoliko Standardne ugovorne klauzule ili Ugovor sadrže komercijalne podatke u kom slučaju može da izuzme takve komercijalne podatke, sa izuzetkom Dodatka 2 koji će u tom slučaju biti zamenjen kratkim opisom mera bezbednosti u situacijama kada Lice ne može da pribavi umnoženi primerak od Rukovaoca;
h) da je pre sprovedenog procesa Podobrađivanja obavestio Rukovaoca i pribavio njegov prethodni pisani pristanak;
i) da će obrada koju vrši Podobrađivač biti sprovedena u skladu sa Klauzulom 11;
j) da će bez odlaganja dostaviti Rukovaocu umnoženi primerak Ugovora o Podobrađivanju koji zaključi u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama.

Klauzula 6

Odgovornost

Ugovorne strane su saglasne da svako Lice koje pretrpi štetu usled kršenja obaveza predviđenih u Klauzuli 3 ili Klauzuli 11 od strane jedne od Ugovornih strana ili Podobrađivača, ima pravo na naknadu štete od Rukovaoca.
Ukoliko Lice nije u mogućnosti da ostvari potraživanje za naknadu štete iz stava 1 koja je nastala usled kršenja obaveza predviđenih Klauzulom 3 i Klauzulom 11 od strane Rukovaoca ili Podobrađivača iz razloga što Rukovalac faktički ne postoji ili je pravno prestao da postoji ili je postao insolventan, Obrađivač je saglasan da Lice može da ostvari potraživanje prema Obrađivaču kao da je Rukovalac, osim ukoliko na pravnog sledbenika ne pređu sve obaveze Rukovaoca na osnovu Ugovora ili po sili zakona, što za posledicu ima preuzimanje prava i obaveza Rukovaoca, u kom slučaju Lice može ostvariti svoje pravo prema sledbeniku. Obrađivač ne može izbeći odgovornost za kršenje obaveza od strane Podobrađivača.
Ukoliko Lice nije u mogućnosti da ostvari svoje potraživanje za naknadu štete prema Rukovaocu ili Obrađivaču iz stava 1 i 2 koja je nastala usled kršenja obaveza predviđenih Klauzulom 3 i Klauzulom 11 od strane Rukovaoca ili Podobrađivača iz razloga što ni Rukovalac ni Obrađivač faktički ne postoje ili su pravno prestali da postoje ili su postali insolventni, Podobrađivač je saglasan da Lice može da ostvari potraživanje prema Podobrađivaču u onom delu koji se odnosi na proces obrade sproveden od strane Podobrađivača kao da je Rukovalac ili Obrađivač, osim ukoliko na pravnog sledbenika ne pređu sve obaveze Rukovaoca na osnovu Ugovora ili po sili zakona, što za posledicu ima preuzimanje prava i obaveza Rukovaoca, u kom slučaju Lice može ostvariti svoje pravo prema sledbeniku. Odgovornost Podobrađivača ograničena je samo na proces obrade sproveden od strane Podobrađivača u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama.

Klauzula 7

Medijacija i nadležnost

Obrađivač je saglasan da u slučaju da Lice pokrene postupak ostvarivanja svojih prava i/ili potražuje naknadu štete u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama, Obrađivač će prihvatiti odluku Lica da:
(a) spor bude rešen medijacijom koju će sprovesti nezavisno lice ili, kad je to moguće, nadzorni organ vlasti;
(b) spor bude rešen u postupku pred sudovima države članice iz koje Rukovalac potiče.
Ugovorne strane su saglasne da odluka Lica na koje se podaci odnose neće imati uticaj na njegova prava da ostvaruje zaštitu u skladu sa odredbama nacionalnog ili međunarodnog prava.

Klauzula 8

Saradnja sa nadzornim organima

Rukovalac je saglasan da će deponovati umnoženu kopiju ovog Ugovora kod nadzornog organa vlasti ukoliko on to zahteva ili ukoliko to važeći propisi predviđaju.
Ugovorne strane su saglasne da nadzorni organ vlasti ima pravo da u odnosu na Obrađivača i bilo kog od Podobrađivača izvrši reviziju koja ima isti obim i podleže istim uslovima koje važeći propisi predviđaju za reviziju u odnosu na Rukovaoca.
Obrađivač ima obavezu da odmah obavesti Rukovaoca o postojanju pravnih propisa koji sprečavaju vršenje revizije u odnosu na Obrađivača ili Podobrađivača iz stava 2. U tom slučaju, Rukovalac je ovlašćen da preduzme mere koje predviđa Klauzula 5(b).

Klauzula 9

Merodavno pravo

Na Standardne ugovorne klauzule će se primenjivati pravo države članice iz koje Rukovalac potiče.

Klauzula 10

Izmene Ugovora

Ugovorne strane se obavezuju da neće vršiti izmene ili modifikacije Standardnih ugovornih klauzula. Ova odredbe ne zabranjuje Ugovornim stranama da dodaju klauzule ili odredbe u vezi sa poslovnim pitanjima ukoliko je to potrebno, pod uslovom da iste nisu u suprotnosti sa Standardnim ugovornim klauzulama.

Klauzula 11

Podobrađivanje

Obrađivač nije ovlašćen da zaključi Ugovor sa Podobrađivačem u odnosu na obradu koju vrši u ime Rukovaoca u skladu sa Klauzulama bez prethodno pribavljenog pisanog pristanka Rukovaoca. Ukoliko Obrađivač zaključi Ugovor sa Podobrađivačem u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama uz pristanak Rukovaoca, tim Ugovorom sa Podobrađivačem se na Podobrađivača mogu preneti samo iste obaveze koje Obrađivač ima u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama. Ukoliko Podobrađivač ne postupi u skladu sa svojim ugovorenim obavezama u pogledu zaštite Podataka, Obrađivač će snositi odgovornost prema Rukovaocu za kršenje obaveza od strane Podugovarača.
Prethodno zaključeni pisani sporazum između Obrađivača i Podobrađivača treba da sadrži klauzulu u korist treće strane iz Klauzule 3, koja će se primenjivati u slučaju da Lice nema mogućnost ostvarivanja potraživanja naknade štete iz Klauzule 6 stav 1 prema Rukovaocu ili Obrađivaču koji faktički ne postoji ili je pravno prestao da postoji ili je insolventan a nema pravnog sledbenika koji je preuzeo sve obaveze Rukovaoca ili Obrađivača na osnovu Ugovora ili po sili zakona. Odgovornost Podobrađivača prema trećim licima je ograničena samo na onaj deo obrade koji je Podobrađivač sproveo u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama.
Odredbe koje se odnose na Podobrađivanje Ugovora iz aspekta zaštite Podataka iz stava 1 reguliše pravo države članice iz koje Rukovalac potiče.
Rukovalac je dužan da čuva spisak Ugovora o Podobrađivanju zaključenih u skladu sa Standardnim ugovornim klauzulama i o kojima je obavešten od strane Obrađivača u skladu sa Klauzulom 5(j) i da ga ažurira najmanje jednom u toku godine. Spisak mora biti dostupan nadzornom organu vlasti koji nadzire radnje Rukovaoca.

Klauzula 12

Obaveze nakon prestanka pružanja usluga obrade Podataka

Ugovorne strane su saglasne da će, u slučaju prestanka pružanja usluga obrade Podataka, Obrađivač i Podobrađivač, u skladu sa odlukom Rukovaoca, vratiti sve Podatke i njihove kopije Rukovaocu ili da će uništiti sve Podatke i obavestiti Rukovaoca o tome, osim ukoliko pravne norme koje se odnose na Obrađivača ne zabranjuju vraćanje ili brisanje svih ili dela prenetih Podataka. U tom slučaju, Obrađivač garantuje da će očuvati poverljivost prenetih Podataka i da neće vršiti dalju obradu prenetih Podataka.
Obrađivač i Podobrađivač garantuju da će na zahtev Rukovaoca i/ili nadzornog organa vlasti predati sva sredstva za obradu Podataka radi vršenja revizije iz stava 1.

DODATAK 1 – Detalji obrade

Ovaj Dodatak čini sastavni deo Aneksa i Standardnih ugovornih klauzula. Države članice su ovlašćene da unesu dodatne informacije radi dopune ili preciziranja, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvima.

A. Rukovalac

Rukovalac je Korisnik, u skladu sa definicijom sadržanom u Uslovima Korišćenja Andrea360˚ i Ugovoru (u daljem tekstu: ‚‚Ugovor’’).

B. Obrađivač

Obrađivač je Andrea Solutions doo, privredno društvo za razvoj softvera.

C. Lica na koja se podaci odnose

Kategorije Lica kao što je definisano u članu 4 Aneksa Ugovora, čiji su sastavni deo Standardne ugovorne klauzule.

D. Kategorije Podataka

Kategorije Podataka kao što je definisano u odeljku 2 Aneksa Ugovora sa Obrađivačem, čiji su sastavni deo Standardne ugovorne klauzule.

E. Posebne kategorije Podataka (ukoliko postoje)

Ugovorne strane ne vrše prenos posebnih kategorija Podataka.

F. Proces obrade

Radnje obrade kao što su definisana u članu 2 i 3 Aneksa Ugovora sa Obrađivačem, čiji su sastavni deo Standardne ugovorne klauzule.

DODATAK 2 – Tehničke i organizacione mere

Ovaj Dodatak čini sastavni deo Aneksa i Standardnih ugovornih klauzula.

Opis tehničkih i organizacionih mera bezbednosti koje Obrađivač primenjuje u skladu sa Klauzulama 4(d) i 5(c) (ili dokument/pravni akt u prilogu):

Andrea Solutions doo je u procesu primene mera bezbednosti opisanih u Dodatku 2. Andrea Solutions doo ima pravo da izmeni ili prilagodi primenu mera po sopstvenom nahođenju iako je drugačije ugovoreno sa Rukovaocem, pod uslovom da takva izmena ili prilagođavanje za posledicu nema umanjenje zaštite koja se pruža ovim merama. Sve definicije koje nisu drugačije definisane na ovom mestu, tumačiće se u skladu sa Ugovorom.

A. Kontrola pristupa sistemu

 • Jedinstveni identifikator je povezan sa svakim korisnikom sistema (mreže, servera, baze podataka, aplikacije);
 • Zaposlenom kome je prestao radni odnos se onemogućava pristup Podacima o ličnosti u roku od 24 časa;
 • Korisnički nalozi se deaktiviraju nakon 6 meseci nekorišćenja, a brišu se nakon godinu dana;
 • Nalozi se automatski blokiraju na period od 15 minuta nakon 5 neuspešnih pokušaja prijavljivanja;
 • Korisničke lozinke moraju biti dugačke najmanje 6 karaktera.

B. Kontrola pristupa Podacima o ličnosti

 • Uvek se vrši enkripcija Podataka primenom standardnih protokola (SSL/TLS);
 • Sigurnosne kopije Podataka o ličnosti se čuvaju u backup bazama sa enkripcijom;
 • Obezbeđena je bezbednost brisanja i odlaganja Podataka.

C. Organizaciona kontrola

 • Godišnja obuka zaposlenih u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i pitanjima bezbednosti;
 • Ugovor o poverljivosti podataka zaključen sa svakim od zaposlenih koji (potencijalno ili stvarno) imaju pristup Podacima o ličnosti;
 • Princip 4-oka;
 • Hijerarhija pristupa oblastima i lokacijama na kojima se Podaci o ličnosti skladište.

D. Obrađivač skladišti Podatke na serverima i skladišnoj infrastrukturi Hetzner Usluga.

E. Informacije o bezbednosti Hetzner Usluga:

Informacije o bezbednosti: https://www.hetzner.com/rechtliches/datenschutz

F. Rukovalac može da upravlja Podacima o ličnosti na svom nalogu za pristup aplikaciji ili da ih obriše.

Ovim je omogućeno Rukovaocu da ispuni sve obaveze koje ima u pogledu zahteva Lica da dobiju informacije o podacima o ličnosti ili da se ti podaci o ličnosti obrišu.

DODATAK 3 – Spisak Podobrađivača kod Obrađivača

Ovaj Dodatak čini sastavni deo Aneksa i Standardnih ugovornih klauzula.

U nastavku je spisak svih Podobrađivača kod Obrađivača koji su odobreni od strane Rukovaoca danom potpisivanja Aneksa Ugovora, odnosno Standardnih ugovornih klauzula.

 1. Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/
 2. Postmark: https://postmarkapp.com/terms-of-service