Autorska prava

Naš sajt, njegov sadržaj, funkcionalnost i dizajn predstavljaju naše vlasništvo. Sva ta prava su zadržana.

Upozoravamo vas da sav sadržaj na ovom sajtu potpada pod autorsko pravo koje pripada Andrea Solutions, ili je nama ustupljen, a u vlasništvu je trećih lica, te u tom smislu nama pripada autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na ovom sajtu. Sva prava su zadržana. Ovim istovremeno pristajete na napred navedenu zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge ovog sajta, kako pojedinačnih delova tako i ukupnih elemenata sajta i svih naših drugih internet stranica i portala – sajtova, kao i naših logotipa, bez izričitog pismenog odobrenja Andrea Solutions doo. Drugačija upotreba materijala sa predmetnih internet stranica nije dopuštena.

Fotografije, slike, biografski podaci, tekst, softver i uopšte svi podaci koji se nalaze na ovom sajtu, kao i sam izgled sajta su u našem isključivom vlasništvu ne mogu se kopirati, koristiti u drugim publikacijama bilo pisanim bilo elektronskim, distribuirati, reprodukovati ili prenositi elektronski, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem u bilo kom obliku ili na drugi način, bez našeg prethodnog pismenog odobrenja. Nama pripada autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na ovom sajtu. Sva prava su zadržana. Sadržaj, raspored i izgled sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zaštićene žigove i znakove, oznake usluga, proizvoda, tekst, sadržaj i sl. predstavljaju našu intelektulnu svojinu i ne mogu se kopirati, reprodukovati, prikazivati, distribuirati, prenositi i sl. bez naše izričite prethodbe pismene saglasnosti.

Svako neovlašćeno korišćenje bilo kog materijala, fotografija, podataka, softvera, zaštićenih žigova ili dizajna sajta i sl., može da predstavljaju kršenje zakona i propisa (uključujući i krivični zakon i krivičnu odgovornost), i tom smislu će takvi prekršioci biti tuženi ili zakonski gonjeni i procesuirani kod nadležnih državnih organa.

Samim ulaskom i posetom ovom sajtu, korisnik nije ovlašćen i ne dobija nikakvo pravo na koršćenje bilo kakvog materijala ili podataka sa ovog sajta niti ima pravo da kopira ili umnožava bilo kakav materijal, podatke ili informacije sadržane na ovom sajtu.

Ukoliko želite da zatražite dozvolu za korišćenje fotografije ili drugog sadržaja sa naših sajtova, možete nas kontaktirati preko mail-a kontakt@andrea360.rs

Drugi korsnici, kao npr. kompanije i privredna društva koji se bave medijskom i sličnom delatnošću i ostali korisnici koji koriste ovaj sajt i podatke i informacije sa istog, prihvataju da obeštete Andrea Solutions doo za bilo kakva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastanu nesavesnim korišćenjem bilo kog materijala sa ovog sajta od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne.

Vi, kako korisnik – kupac ste saglasni da mi takođe nećemo biti odgovorni za sadržaj bilo koje reklame ili sponzorstva treće strane koje se mogu pojaviti na ovom sajtu, niti za eventualnu neusklađenost istih sa bilo kojim zakonima i propisima.

Vlasništvo nad žigovima

Ovaj sajt, kao i svi podaci i informacije na ovom sajtu, sadrži mnoge vredne zaštićene žigove (uključujući i nezaštićene logotipe i druge znakove koje smo mi osmislili i predstavljaju našu intelektualne svojinu) u Republici Srbiji i na međunarodnom nivou i koje mi koristimo na tržištu kako bi se naši kvalitetni proizvodi i usluge prepoznali i razlikovali od drugih.

Ovi zaštićeni žigovi, kao i njihovi slični i srodni znaci su zaštićeni od kopiranja, simulacije i uopšte od bilo kakve druge nedozvoljene upotrebe u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima i propisima koji regulišu ovu materiju i ne mogu se umnožavati ili kopirati bez našeg izričitog pisanog odobrenja i saglasnosti, niti se išta u ovim uslovima korišćenja i ostalim odredbama i drugim informacijama sa sajta ne može protumačiti kao davanje bilo kakve saglasnosti po ovom pitanju.

Sajt takođe može da sadrži podatke o drugim kompanijama, brendovima i proizvodima. Takvi podaci se ovde koristi samo u svrhu identifikacije i mogu biti ili su zaštićeni žigovi njihovih vlasnika. Svaka upotreba ovakvih zaštićenih žigova, znakova, naziva, imena i logotipa i sl. može predstavljati povredu prava vlasnika istih.